Ważne informacje dla Rodziców


ZASADY PRZYJĘCIA DZIECKA DO OŚRODKA REHABILIACYJNO EDUKACYJNO WYCHOWAWCZEGO

 1. Do OREW przyjmowane są dzieci na podstawie:
  1. orzeczenia PPP o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych,
  2. orzeczenia PPP o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami i chorobami,
  3. skierowania od lekarza, które jest wymagane od każdego dziecka, które w placówce korzysta ze świadczeń w zakresie opieki zdrowotnej.
  4. podania rodziców lub prawnych opiekunów do dyrektora OREW.
 2. W przypadku dziecka realizującego obowiązek szkolny i obowiązek nauki niezbędna jest też zgoda dyrektora szkoły macierzystej, w której rejonie dziecko mieszka.
 3. W wyżej wymienionym przypadku ze szkołą macierzystą zawarte zostaje porozumienie na ściśle określonych warunkach, podpisane przez dyrektora szkoły macierzystej oraz dyrektora OREW.
 4. Przyjęcia dzieci odbywają się do końca sierpnia każdego roku, w wyjątkowych przypadkach, uwzględniając potrzeby oraz możliwości OREW przyjęcie może nastąpić w innym terminie.
 5. Decyzję o przyjęciu do OREW przyjmuje Dyrektor OREW.
 6. Oprócz wyżej wymienionych dokumentów rodzice lub prawni opiekunowie podczas rozmowy wstępnej zobowiązani są do okazania dokumentacji medycznej, dotyczącej dotychczasowego leczenia i rehabilitacji dziecka.
 7. Psycholog OREW wypełnia wraz z rodzicami Kartę Przyjęcia Dziecka (wzór karty - załącznik 1).
 8. Dziecko z rodzicami lub opiekunami konsultowane jest przez specjalistów OREW: psycholog, logopeda, pedagog, fizjoterapeuta z których każdy dokonuje wstępnej diagnozy potwierdzając wpisem w karcie.
 9. Dziecko na podstawie wstępnej diagnozy wielospecjalistycznej skierowane zostaje przez Dyrektora OREW do odpowiedniej grupy edukacyjnej lub zespołu rewalidacyjno-wychowawczego.
 10. W przypadku gdy dziecko lub rodzice nie spełnią wyżej wymienionych kryteriów lub ośrodek nie jest w stanie zapewnić dziecku ( ze względu na stan zdrowia) odpowiednich warunków do nauki, rehabilitacji i opieki - ośrodek może odmówić przyjęcia do placówki. (załączniki: 1. Wniosek/podanie o przyjęcie, 2. Podanie do szkoły macierzystej)

PROCEDURY DIAGNOZY I KWALIFIKACJI DO TERAPII PSYCHOLOGICZNEJ

 1. Rozmowa wstępna i wywiad dotyczący dotychczasowego przebiegu rozwoju, rehabilitacji i terapii dziecka, określenie zachowań trudnych dla rodzica w domu oraz jego oczekiwań dotyczących pracy z uczniem.
 2. 2. Analiza dokumentacji psychologicznej, w tym orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, dotyczącej odpowiedniego kształcenia dziecka.
 3. Obserwacja dziecka w czasie aktywności własnej, zabaw kierowanych prowadzonych przez psychologa.
 4. Diagnoza psychologiczna z wykorzystaniem dostępnych narzędzi badawczych.
 5. Diagnoza funkcjonalna - określenie słabych i mocnych stron dziecka oraz wskazanie głównych celów terapeutycznych.
 6. Obserwacja procesu adaptacji dziecka w placówce.
 7. Określenie możliwości rozwojowych i kierunków pracy terapeutycznej w zespole terapeutycznym.
 8. Terapia psychologiczna indywidualna lub grupowa, zgodna z potrzebami dziecka, w tym ukierunkowana na:
  • Usprawnianie i rozwijanie kontaktu z dzieckiem,
  • Wydłużanie okresu koncentracji i skupienia na zadaniu
  • Rozwijanie kompetencji społecznych: obserwacji, naśladownictwa, współpracy i współdziałania,
  • Niwelowanie niepożądanych zachowań, utrudniających pracę pedagogiczną oraz funkcjonowanie w grupie,
  • Zajęcia relaksacyjne i wyciszające,
  • Zajęcia rozwijające aktywność poznawczą, w tym stymulację polisensoryczną w sali doświadczania świata
 9. Monitorowanie tempa nabywania nowych umiejętności, ewaluacja działań terapeutycznych.
 10. Psychoedukacja rodziców: udzielanie porad i wskazówek do pracy w domu, wspieranie rodzin i włączanie w pracę z dzieckiem.
 11. Stała współpraca z zespołem specjalistów OREW w celu dostosowania wymagań terapeutycznych do możliwości i potrzeb ucznia.

PROCEDURY DIAGNOZY LOGOPEDYCZNEJ

 1. Wywiad z rodzicami
 2. Analiza dokumentacji medycznej
 3. Orientacyjne badanie słuchu fizycznego lub obserwacja reakcji słuchowych dziecka
 4. Ocena stanu narządów artykulacyjnych
 5. Badanie mowy: - rozumienie, - nazywanie, - powtarzanie, - spontaniczne wypowiedzi, - artykulacja
 6. W przypadku gdy dziecko nie podejmuje żadnej z proponowanych prób, nie można nawiązać współpracy, wówczas obserwujemy jego zachowanie i sposób komunikowania się z otoczeniem.

PROCEDURY DIAGNOZY PEDAGOGICZNEJ

 1. Rozmowa z rodzicami lub opiekunami prawnymi dziecka:
  • Funkcjonowanie dziecka w rodzinie
  • Mocne i słabe strony dziecka
 2. Szczegółowa analiza dokumentów ucznia:
  • Wnikliwa analiza orzeczenia PPP o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i zawartych w nich zaleceń.
  • Zapoznanie z dokumentacją opisującą wcześniejsze losy edukacyjne dziecka (opinie, oceny funkcjonowania dziecka wykonane w innych placówkach - przedszkole, ośrodek wczesnej interwencji, ośrodek wczesnego wspomagania rozwoju, szkoła, inna placówka)
  • Zapoznanie z dodatkowymi dokumentami dostarczonymi przez rodziców ( opiekunów) tj. karty zdrowia dziecka, wyniki badań psychologicznych wykonane w innych placówkach)
 3. Nawiązanie pozytywnego kontaktu emocjonalnego z dzieckiem, będącego podstawą do prowadzenia dalszej terapii.
 4. Obserwacja pedagogiczna umiejętności i zachowań dziecka w zakresie czterech sfer funkcjonowania: samoobsługa, komunikacja, uspołecznienie i motoryki dużej, małej.
 5. Zapoznanie z diagnozą psychologiczną, logopedyczną i medyczną ucznia.
 6. Dokonanie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia (sporządzenie diagnozy funkcjonalnej).
 7. Skonstruowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego lub Indywidualnego Programu Rewalidacyjno-Wychowawczego.

Procedury diagnostyczne powinny być stosowane elastycznie zarówno w zakresie kolejności czynności diagnostycznych jak i dobieranych metod.
Nasi SpecjaliściJoanna Zborowska - dyrektor, nauczyciel, psycholog kliniczny, neurologopeda kliniczny, diagnosta MFDR, pedagog specjalny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, terapeuta WWR, seksuolog kliniczny, instruktor dogoterapii osób niepełnosprawnych
Joanna Zborowska
dyrektor, nauczyciel, psycholog kliniczny, neurologopeda kliniczny, diagnosta MFDR, pedagog specjalny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, terapeuta WWR, seksuolog kliniczny, instruktor dogoterapii osób niepełnosprawnych
Paulina Haba - nauczyciel, pedagog specjalny, tyflopedagog, terapeuta ręki
Paulina Haba
nauczyciel, pedagog specjalny, tyflopedagog, terapeuta ręki
Joanna Gierszewska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
Joanna Gierszewska
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
Jolanta Radtke - pomoc nauczyciela
Jolanta Radtke
pomoc nauczyciela
Zuzanna Lis - koordynator, oligofrenopedagog, asystent nauczyciela, terapeuta ręki, dogoterapeuta
Zuzanna Lis
koordynator, oligofrenopedagog, asystent nauczyciela, terapeuta ręki, dogoterapeuta
Magdalena Kotlińska - pomoc nauczyciela
Magdalena Kotlińska
pomoc nauczyciela
Elżbieta Pacyna-Małysz - pomoc nauczyciela, terapeuta zajęciowy
Elżbieta Pacyna-Małysz
pomoc nauczyciela, terapeuta zajęciowy
Krystyna Sadowska - fizjoterapeuta
Krystyna Sadowska
fizjoterapeuta
Anna Jesse - fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej
Anna Jesse
fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej
Katarzyna Fiuk - logopeda
Katarzyna Fiuk
logopeda
Karolina Cerk - pomoc nauczyciela
Karolina Cerk
pomoc nauczyciela
Weronika Jaskulska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
Weronika Jaskulska
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
Katarzyna Furs - fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej, logopeda, pedagog, oligofrenopedagog
Katarzyna Furs
fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej, logopeda, pedagog, oligofrenopedagog
Anna Dziemianko - pedagog
Anna Dziemianko
pedagog
Paweł Kozłowski - fizjoterapeuta
Paweł Kozłowski
fizjoterapeuta
Magdalena Bełka - muzykoterapeuta
Magdalena Bełka
muzykoterapeuta
Anna Kozieł - nauczyciel, pedagog specjalny, terapeuta ręki, terapeuta EEG Biofeedback
Anna Kozieł
nauczyciel, pedagog specjalny, terapeuta ręki, terapeuta EEG Biofeedback
Dorota Otto - nauczyciel, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, oligofrenopedagog, edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu, terapia behawioralna
Dorota Otto
nauczyciel, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, oligofrenopedagog, edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu, terapia behawioralna
Anna Wachowiak - nauczyciel języka polskiego, terapeuta
Anna Wachowiak
nauczyciel języka polskiego, terapeuta
Katarzyna Radomska - pedagog, pomoc nauczyciela
Katarzyna Radomska
pedagog, pomoc nauczyciela
Ewelina Szulc - pomoc nauczyciela
Ewelina Szulc
pomoc nauczyciela
Joanna Zborowska - dyrektor, nauczyciel, psycholog kliniczny, neurologopeda kliniczny, diagnosta MFDR, pedagog specjalny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, terapeuta WWR, seksuolog kliniczny, instruktor dogoterapii osób niepełnosprawnych
Joanna Zborowska
dyrektor, nauczyciel, psycholog kliniczny, neurologopeda kliniczny, diagnosta MFDR, pedagog specjalny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, terapeuta WWR, seksuolog kliniczny, instruktor dogoterapii osób niepełnosprawnych
Anna Skobel - nauczyciel języka polskiego, neurologopeda
Anna Skobel
nauczyciel języka polskiego, neurologopeda
Tatiana Gołubińska - nauczyciel, oligofrenopedagog
Tatiana Gołubińska
nauczyciel, oligofrenopedagog
Zuzanna Lis - koordynator, oligofrenopedagog, asystent nauczyciela, terapeuta ręki, dogoterapeuta
Zuzanna Lis
koordynator, oligofrenopedagog, asystent nauczyciela, terapeuta ręki, dogoterapeuta
Paulina Kiliańska - nauczyciel edukacji specjalnej, oligofrenopedagog
Paulina Kiliańska
nauczyciel edukacji specjalnej, oligofrenopedagog
Maria Piątek - pomoc nauczyciela
Maria Piątek
pomoc nauczyciela
Aneta Rudzka - fizjoterapeuta, pomoc nauuczyciela
Aneta Rudzka
fizjoterapeuta, pomoc nauuczyciela
Aleksandra Kasak - pomoc nauuczyciela
Aleksandra Kasak
pomoc nauuczyciela


Nasi partnerzy: