O nas

OREW, czyli Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy prowadzony jest przez Fundację „Jaś i Małgosia” Szkoły i Placówki Terapeutyczne.

Jesteśmy niepubliczną placówką edukacyjną dążącą do wszechstronnego rozwoju naszych podopiecznych oraz przygotowania ich do życia w społeczeństwie na miarę indywidualnych możliwości.

Wspieramy rozwój dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością sprzężoną, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, oraz z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim od wykrycia niepełnosprawności ( WWRD – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka) do 25 roku życia. Stwarzamy korzystne warunki do nauki, zabawy, rehabilitacji i terapii.

Rodzice dzieci uczestniczących do placówki mają możliwość skorzystania ze zwolnienia z wszelkich opłat, w tym: opłaty wpisowej, czesnego, opłat za rehabilitacje, terapie, posiłki w formie obiadów, ubezpieczenia, itd.

Nasze atuty

Zespół wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów
Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD)
Współpraca z rodzicami dzieci
Elastyczne godziny zajęć
Entuzjazm i zaangażowanie
Przyjazna domowa atmosfera
Nowoczesne metody pracy
Możliwość prowadzenia zajęć domowych
Indywidualne podejście do każdego dziecka
Małe grupy

Nasi specjaliści

Dla kogo OREW?

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy stwarza bardzo korzystne warunki do nauki i wspierania rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz ze sprzężonymi zaburzeniami od wykrycia niepełnosprawności do 25 roku życia.

Opieką obejmujemy:

dzieci i młodzież z niepełnosprawnością sprzężoną, w której jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym - wymagane jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na odpowiedni etap edukacyjny wydane przez publiczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną

dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim - wymagane jest orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych wydane przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną

Zasady przyjęć

Do OREW przyjmowane są dzieci na podstawie:

 • orzeczenia publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego dla dziecka z niepełnosprawnością sprzężoną, w której jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna

albo

 • orzeczenia publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych.
 • podania rodziców lub prawnych opiekunów do dyrektora OREW o przyjęcie dziecka do placówki, wzór do pobrania TUTAJ

Oprócz wyżej wymienionych dokumentów, rodzice/prawni opiekunowie podczas rozmowy wstępnej mają możliwość okazania dokumentacji medycznej, dotyczącej dotychczasowego leczenia i rehabilitacji dziecka, orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz opinii wydanych przez specjalistów, którzy dotychczas prowadzili zajęcia z dzieckiem.

Przyjęcie dziecka do placówki możliwe jest przez cały rok, pod warunkiem posiadania wolnych miejsc w odpowiednich grupach. Decyzję o przyjęciu do OREW podejmuje dyrektor placówki.

Metody pracy

Dla każdego dziecka opracowywany jest indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny (IPET). Tworzy go zespół specjalistów w oparciu o informacje i zalecenia zawarte w orzeczeniu wydanym przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną, we współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka.

Metody, formy oraz zakres przekazywanej wiedzy i umiejętności dostosowane są do wieku, możliwości oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych, psychofizycznych, jak również zainteresowań wychowanków.

W związku z tym iż każde dziecko jest niepowtarzalne i wyjątkowe, metody oraz formy pracy jakie wykorzystujemy podczas zajęć, dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego podopiecznego z osobna. W pracy nauczyciele - terapeuci korzystają z uznanych w pedagogice specjalnej metod, form i pomocy dydaktycznych.

W ramach pobytu w OREW dziecko jest objęte w zależności od potrzeb:

 • zajęciami edukacyjnymi (realizacja podstawy programowej)
 • zajęciami rewalidacyjnymi
 • zajęciami rewalidacyjno – wychowawczymi
 • fizjoterapią
 • neurologopedią
 • komunikacją alternatywną AAC
 • terapią ręki
 • tlenoterapią hiperbaryczną
 • dogoterapią
 • zajęciami z tyflopedagogiem i surdopedagogiem
 • zajęciami z psychologiem
 • sensoplastyką
 • integracją sensoryczną
 • terapią pedagogiczną
 • zajęciami korekcyjno – kompensacyjnymi
 • neurorehabilitacją (QEEG Biofeedback, mikropolaryzacja mózgu tDCS, C-eye Cyberoko)

Realizacja: YaPIS.net © Copyright Fundacja "Jaś i Małgosia" Szkoły i Placówki Terapeutyczne 2024
Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Zdjęcia Freepik.com

Top