Kilka słów o Ośrodku Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczym


Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy stwarza bardzo korzystne warunki do nauki i wspierania rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz ze sprzężonymi zaburzeniami od wykrycia niepełnosprawności do 25 roku życia. Prowadzone są zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i edukacyjne w oparciu o indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów. Zajęcia prowadzone są grupowo, co integruje dzieci i uczy interakcji społecznych oraz indywidualnie, zgodnie z potrzebami i programem terapeutycznym. Zajęcia prowadzi zespół specjalistów: pedagodzy, psycholog, fizjoterapeuta i logopeda.

Zajęcia indywidualne i grupowe obejmują przede wszystkim:

- naukę nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości uczestnika,

- kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom uczestnika,

- usprawnianie lub rozwijanie percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo - ruchowej,

- rozwijanie percepcji i pamięci słuchowej, koordynacji słuchowo - ruchowej oraz rozwijanie mowy i myślenia,

- usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki, wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej,

- wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia.

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze organizowane są na wniosek rodziców dziecka oraz w oparciu o orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Wniosek powinien być złożony na piśmie i podpisany przez rodziców.

Zajęcia rewalidacyjne

Praca z dziećmi i młodzieżą odbywa się w oparciu o indywidualny program, konstruowany dla każdego uczestnika zajęć na bazie wnikliwego poznania potrzeb i możliwości dziecka oraz orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Zajęcia maja charakter zajęć indywidualnych, chyba, ze istnieje inny zapis w przedstawionym orzeczeniu.

Zasadą rewalidacji jest zorientowanie na sukces i pozytywną ocenę jako najbardziej konstruktywne mierniki efektów terapii i wskaźniki dalszych działań

Ogniwem łączącym i uzupełniającym wszystkie formy terapii jest aspekt komunikacji (porozumiewanie się z otoczeniem, rozumienie sygnałów z otoczenia) oraz wspomagania uczestnika zajęć w nabywaniu samodzielności

Dwa razy w roku szkolnym na podstawie dokumentacji zajęć, w tym indywidualnego programu, nauczyciele oraz specjaliści prowadzący zajęcia dokonują okresowej oceny funkcjonowania uczestnika zajęć oraz w razie potrzeby modyfikują indywidualny program zajęć.
Nasi SpecjaliściPaulina Haba - nauczyciel, pedagog specjalny, tyflopedagog, terapeuta rękiPaulina Haba
nauczyciel, pedagog specjalny, tyflopedagog, terapeuta ręki
Katarzyna Furs - fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej, logopeda, pedagog,  oligofrenopedagogKatarzyna Furs
fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej, logopeda, pedagog, oligofrenopedagog
Anna Dziemianko - pedagogAnna Dziemianko
pedagog
Dorota Otto - nauczyciel, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, oligofrenopedagog, edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu, terapia behawioralnaDorota Otto
nauczyciel, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, oligofrenopedagog, edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu, terapia behawioralna
Elżbieta Pacyna-Małysz - pomoc nauczyciela, terapeuta zajęciowyElżbieta Pacyna-Małysz
pomoc nauczyciela, terapeuta zajęciowy
Krystyna Sadowska - fizjoterapeutaKrystyna Sadowska
fizjoterapeuta
Anna Jesse - fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznejAnna Jesse
fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej
Paweł Kozłowski - fizjoterapeutaPaweł Kozłowski
fizjoterapeuta
Katarzyna Fiuk - logopedaKatarzyna Fiuk
logopeda
Magdalena Bełka - muzykoterapeutaMagdalena Bełka
muzykoterapeuta
Anna Kozieł - nauczyciel, pedagog specjalny, terapeuta ręki, terapeuta EEG BiofeedbackAnna Kozieł
nauczyciel, pedagog specjalny, terapeuta ręki, terapeuta EEG Biofeedback
Magdalena Kotlińska - pomoc nauczycielaMagdalena Kotlińska
pomoc nauczyciela
Joanna Gierszewska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnejJoanna Gierszewska
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
Weronika Jaskulska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnejWeronika Jaskulska
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
Ewelina Szulc - pomoc nauczycielaEwelina Szulc
pomoc nauczyciela
Anna Skobel - nauczyciel języka polskiego, neurologopedaAnna Skobel
nauczyciel języka polskiego, neurologopeda
Paulina Kiliańska - nauczyciel edukacji specjalnej, oligofrenopedagogPaulina Kiliańska
nauczyciel edukacji specjalnej, oligofrenopedagog
Tatiana Gołubińska - nauczyciel, oligofrenopedagogTatiana Gołubińska
nauczyciel, oligofrenopedagog
Maria Piątek - pomoc nauczycielaMaria Piątek
pomoc nauczyciela
Aneta Rudzka - fizjoterapeuta, pomoc nauuczycielaAneta Rudzka
fizjoterapeuta, pomoc nauuczyciela
Aleksandra Kasak - pomoc nauuczycielaAleksandra Kasak
pomoc nauuczyciela


Nasi partnerzy: